കഷ്ടപ്പാടിനും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിനും ഒടുവിൽ #സ്വകാര്യ_ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് #എം_ഫിൽ ബിരുദം.mvhss ariyallur ലെപൂർവ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അഭിനന്ദനം

മലപ്പുറം വള്ളികുന്നുകാരൻ അനുപ് ഗംഗാധരൻ വിശാലമായ ഈ ചിരി വിളയിച്ചെടുത്തത് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വെളിനിലത്ത് വിർപ്പും കണ്ണീരും ആവോളം ചേർത്ത് ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട... - more -

December 10, 2019