കലക്ടര്‍ക്ക് നിവേദനവുമായി അരിയല്ലൂര്‍ എം വി എച്ച് എസ് എസ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് ക്യാഡറ്റ്

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഫയലുകളും പേനകളും പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിതമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടര്‍ക്ക് നിവേദനവുമായി പരപ്പനങ്ങാടി അരിയല്ലൂര്‍ എം വി എച്ച്... - more -

December 27, 2019
MVHSS ARIYALLUR

- more -

December 27, 2019