അക്ഷരമുറ്റം സബ് ജില്ലാ തല വിജയികൾ

അക്ഷരമുറ്റം സബ് ജില്ലാ തല വിജയികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും adhwaid. C.d(HSവിഭാഗം )Hansen. S.H (UP വിഭാഗം ) - more -

December 26, 2019
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍ - more -

December 17, 2019
മാതൃഭൂമി മധുരം മലയാളം പദ്ധതി

മാതൃഭൂമി മധുരം മലയാളം പദ്ധതി - more -

December 17, 2019
എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍ യുഎസ്എസ് വിജയികള്‍

എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍ യുഎസ്എസ് വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനം - more -

December 17, 2019
MVHSS ന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് USS SCHOLARSHIP.

MVHSS ന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് USS SCHOLARSHIP. സബ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നാവാൻ സഹായിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക... - more -

December 17, 2019
കലയുടെ നൂപുരധ്വനിയുണർത്തി എം.വി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി…

നാടിന്റെ സ്വന്തംകലാപ്രതിഭ..ധനീഷ്.പി. വള്ളിക്കുന്നായിരുന്നുഇത്തവണത്തെമുഖ്യാതിഥി.. ആത്മഹർഷത്തോടെയാണ് യുവകലാകാരനെഞങ്ങൾ എതിരേറ്റത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല.... - more -

December 17, 2019