മലയാള കവിത

അന്യയ എസ്‌ ബിജു, പ്ലസ് 1 സയൻസ് - more -

November 21, 2020
Sretha Janardhanan K

Sretha Janardhanan K – Plus One Bio science - more -

November 20, 2020
Sayana k – Plus One Bioscience

Sayana k ,Plus One ,Bioscience - more -

November 20, 2020
Viswajith PV

- more -

November 17, 2020
Archana K

- more -

November 17, 2020
മനുഷ്യൻ പരിണാമം കയ്യടക്കുമ്പോൾ

ഹരീഷ്.ബി.നായർ 1993 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ജുറാസിക് പാര്‍ക്ക് എന്ന സിനിമ കൂട്ടുകാര്‍ കണ്ടിട്ടില്ലേ ?ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിച്ച ഒരു സയന്‍സ് ഫി... - more -

November 16, 2020
Durgamurutha

- more -

November 16, 2020