മനുഷ്യൻ പരിണാമം കയ്യടക്കുമ്പോൾ

ഹരീഷ്.ബി.നായർ 1993 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ജുറാസിക് പാര്‍ക്ക് എന്ന സിനിമ കൂട്ടുകാര്‍ കണ്ടിട്ടില്ലേ ?ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിച്ച ഒരു സയന്‍സ് ഫി... - more -

November 16, 2020
അക്ഷരമുറ്റം സബ് ജില്ലാ തല വിജയികൾ

അക്ഷരമുറ്റം സബ് ജില്ലാ തല വിജയികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും adhwaid. C.d(HSവിഭാഗം )Hansen. S.H (UP വിഭാഗം ) - more -

December 26, 2019
കൂടിയാട്ടം സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ എഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കി എംവിഎച്ച്എസ്എസ് കുട്ടികള്‍

കൂടിയാട്ടം സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ 15ാംതവണയും എഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കി എംവിഎച്ച്എസ്എസ് കുട്ടികള്‍ - more -

December 17, 2019
സബ്ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം മത്സരത്തിൽ ശാസ്ത്ര നാടകം ഇനത്തിൽ..MVHSS അരിയല്ലൂരിന്‌ സെക്കന്റ്‌ വിത്ത്‌ A ഗ്രേഡ്

സബ്ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം മത്സരത്തിൽ ശാസ്ത്ര നാടകം ഇനത്തിൽ..MVHSS അരിയല്ലൂരിന്‌ സെക്കന്റ്‌ വിത്ത്‌ A ഗ്രേഡ്… മികച്ച നടനെയും സമ്മാനിച്ച നാ... - more -

December 17, 2019
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍ - more -

December 17, 2019
മാതൃഭൂമി മധുരം മലയാളം പദ്ധതി

മാതൃഭൂമി മധുരം മലയാളം പദ്ധതി - more -

December 17, 2019
എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍ യുഎസ്എസ് വിജയികള്‍

എംവിഎച്ച്എസ്എസ് അരിയല്ലൂര്‍ യുഎസ്എസ് വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനം - more -

December 17, 2019